Our Principal

Banner

Past Principals

 • Mr.K.Kanagasabai
 • Mr.A.Karunananthan
 • Mr.K.Sivaraja
 • Mr.M.Vaithiyanathan
 • Mr.K.Kailainathan
 • Mr.N.Veluppillai
 • Mr.K.K.Nadaraja
 • Mr.S.Pathmanathan
 • Mr.K.K.Senathiraja
 • Mr.N.Paramasivam
 • Mr.K.Somasekaram
Past Principals
Saturday, 31 May 2014 19:24
Principal Years
Mr. K. Kanagasabai 1947-1948
Mr. A. Karunanandan 1948-1949
Mr. K. Sivaraja 1949-1967
Mr. M. Vaithiyanathan 1968-1970
Mr. K. Kailayanathan 1970-1971
Mr. N. Veluppillai 1971-1983
Mr. K.K. Nadarajah 1983-1987
Mr. S. Pathmanathan 1987-1989
Mr. K.K. Senathiraja 1989-1992
Mr. N. Paramasivam 1992-2010
Mr. K. Somasekaram 2010 - 2011
Mr. V. Murugamoorthy 2011 - To Date

 

Mr.K.Kanagasabai

 


Powered by Joomla!.